skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structural, Kinetic and Proteomic Characterization of Acetyl Phosphate-Dependent Bacterial Protein Acetylation

Kuhn, Misty ; Zemaitaitis, Bozena ; Hu, Linda ; Sahu, Alexandria ; Sorensen, Dylan ; Minasov, George ; Lima, Bruno ; Scholle, Michael ; Mrksich, Milan ; Anderson, Wayne ; Gibson, Bradford ; Schilling, Birgit ; Wolfe, Alan

PLoS One, Apr 2014, Vol.9(4), p.e94816 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0094816

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...