skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Toggled RNA aptamers against aminoglycosides allowing facile detection of antibiotics using gold nanoparticle assays

Derbyshire, Nicola ; White, Simon J ; Bunka, David H J ; Song, Lei ; Stead, Sara ; Tarbin, Jonathan ; Sharman, Matthew ; Zhou, Dejian ; Stockley, Peter G

Analytical chemistry, 07 August 2012, Vol.84(15), pp.6595-602 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-6882 ; PMID: 22793869 Version:1 ; DOI: 10.1021/ac300815c

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...