skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Statutory Bases for Nullity of General Meeting of Shareholders of the Company: General Overview

Bite, Virginijus ; Banyte, Margarita

Jurisprudencija, 2013, Vol.20(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13926195

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...