skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Right to Use First Names and Surnames in Minority Languages: International Practice and the Practice of the Republic of Lithuania

Rackauskaite, Aiste

Socialiniu Mokslu Studijos, 2011, Vol.3(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20292236

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...