skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Depression among Chinese University Students: Prevalence and Socio-Demographic Correlates

Chen, Lu ; Wang, Lin ; Yang, Xiu ; Yang, Yan ; Liang, Yuan

PLoS One, Mar 2013, Vol.8(3), p.e58379 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0058379

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...