skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Arsenic and zinc in impoundment materials and related stream sediments from a polluted area in Eastern Slovakia: distribution, mobility, and water quality

Jankulár, Michal ; Hiller, Edgar ; Jurkovic, Lubomír ; Veselská, Veronika ; Majzlan, Juraj

Journal of Hydrology and Hydromechanics, Sep 2009, p.200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042790X ; E-ISSN: 13384333 ; DOI: 10.2478/v10098-009-0019-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...