skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reduced Metabolism in Brain “Control Networks” following Cocaine-Cues Exposure in Female Cocaine Abusers

Volkow, Nora ; Tomasi, Dardo ; Gene-Jack, Wang ; Fowler, Joanna ; Telang, Frank ; Goldstein, Rita ; Alia-Klein, Nelly ; Wong, Christopher

PLoS One, Feb 2011, Vol.6(2), p.e16573 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0016573

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...