skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Stable Small Animal Ventilation for Dynamic Lung Imaging to Support Computational Fluid Dynamics Models

Jacob, Richard ; Lamm, Wayne

PLoS One, Nov 2011, Vol.6(11), p.e27577 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0027577

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...