skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dopamine Transporters in Striatum Correlate with Deactivation in the Default Mode Network during Visuospatial Attention

Tomasi, Dardo ; Volkow, Nora ; Wang, Ruiliang ; Telang, Frank ; Gene-Jack, Wang ; Chang, Linda ; Ernst, Thomas ; Fowler, Joanna

PLoS One, Jun 2009, Vol.4(6), p.e6102 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0006102

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...