skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Enhancement of fibrinolysis by inhibiting enzymatic cleavage of precursor α2-antiplasmin: reply to a rebuttal: Letter to the Editor

Lee, K. N. ; Jackson, K. W. ; Christiansen, V. J. ; Mckee, P. A.

Journal of Thrombosis and Haemostasis, 06/2011, Vol.9(6), pp.1268-1269 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1538-7836.2011.04303.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...