skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Public health concern behind the exposure to persistent organic pollutants and the risk of metabolic diseases

Ruzzin, Jérôme

BMC Public Health, 2012, Vol.12, p.298 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1186/1471-2458-12-298

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...