skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Costs of Environmental Regulation in a Concentrated Industry

Ryan, Stephen

Econometrica, May 2012, Vol.80(3), p.1019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00129682 ; E-ISSN: 14680262

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...