skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Direct-coupling analysis of residue coevolution captures native contacts across many protein families

Morcos, F ; Pagnani, A ; Lunt, B ; Bertolino, A ; Marks, D. S ; Sander, C ; Zecchina, R ; Onuchic, J. N ; Hwa, T ; Weigt, M

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2011, Vol.108(49), pp.E1293-E1301 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1111471108

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...