skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Parameter Tuning Patterns for Random Graph Coloring with Quantum Annealing (Tuning Quantum Annealing for Graph Coloring)

Titiloye, Olawale ; Crispin, Alan; Adesso, Gerardo (Editor)

2012, Vol.7(11), p.e50060 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0050060

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...