skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Exploring Overlapping Functional Units with Various Structure in Protein Interaction Networks (Exploring Protein Functional Units)

Zhang, Xiao-Fei ; Dai, Dao-Qing ; Ou-Yang, Le ; Wu, Meng-Yun; Boccaletti, Stefano (Editor)

2012, Vol.7(8), p.e43092 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0043092

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...