skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Robustness and Information Propagation in Attractors of Random Boolean Networks (Robustness and Information in Boolean Networks)

Lloyd-Price, Jason ; Gupta, Abhishekh ; Ribeiro, Andre S; Boccaletti, Stefano (Editor)

2012, Vol.7(7), p.e42018 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0042018

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...