skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Digital IIR Filters Design Using Differential Evolution Algorithm with a Controllable Probabilistic Population Size (CPDE-Based Digital IIR Filters Design)

Zhu, Wu ; Fang, Jian-an ; Tang, Yang ; Zhang, Wenbing ; Du, Wei; Bourdon, Jérémie (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(7), p.e40549 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0040549

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...