skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Web Search Queries Can Predict Stock Market Volumes (Search Queries Can Predict Stock Market Volumes)

Bordino, Ilaria ; Battiston, Stefano ; Caldarelli, Guido ; Cristelli, Matthieu ; Ukkonen, Antti ; Weber, Ingmar; Montoya, Alejandro Raul Hernandez (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(7), p.e40014 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0040014

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...