skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Robustness Elasticity in Complex Networks (Robustness Elasticity in Complex Networks)

Matisziw, Timothy C ; Grubesic, Tony H ; Guo, Junyu; Boccaletti, Stefano (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(7), p.e39788 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0039788

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...