skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Declarative Representation of Uncertainty in Mathematical Models (Declarative Representation of Uncertainty)

Miller, Andrew K ; Britten, Randall D ; Nielsen, Poul M. F; Castiglione, Filippo (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(7), p.e39721 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0039721

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...