skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Improved Siderotic Nodule Detection in Cirrhosis with Susceptibility-Weighted Magnetic Resonance Imaging: A Prospective Study (Siderotic Nodule Detection in Cirrhosis with SWI)

Chen, Wei ; DelProposto, Zachary ; Wu, Dongmei ; Wang, Jian ; Jiang, Quan ; Xuan, Stephanie ; Ye, YongQuan ; Zhang, Zishu ; Hu, Jiani; Ritman, Erik L. (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(5), p.e36454 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0036454

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...