skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Risk-Return Relationship in a Complex Adaptive System (Risk-Return Relationship)

Song, Kunyu ; An, Kenan ; Yang, Guang ; Huang, Jiping; Chialvo, Dante R. (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(3), p.e33588 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0033588

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...