skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bayesian Hierarchical Models Combining Different Study Types and Adjusting for Covariate Imbalances: A Simulation Study to Assess Model Performance (Bayesian Hierarchical Models and Adjustment)

McCarron, C. Elizabeth ; Pullenayegum, Eleanor M ; Thabane, Lehana ; Goeree, Ron ; Tarride, Jean-Eric; Rogers, Simon (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(10), p.e25635 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0025635

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...