skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

H. pylori Seropositivity before Age 40 and Subsequent Risk of Stomach Cancer: A Glimpse of the True Relationship? ( H. pylori and Stomach Cancer: A True Relationship?)

Persson, Christina ; Jia, Yanbin ; Pettersson, Helena ; Dillner, Joakim ; Nyrén, Olof ; Ye, Weimin; Doherty, T. Mark (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(3), p.e17404 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0017404

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...