skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Safety and Immunogenicity of Therapeutic DNA Vaccination in Individuals Treated with Antiretroviral Therapy during Acute/Early HIV-1 Infection (Vaccination in HIV-1 Infection)

Rosenberg, Eric S ; Graham, Barney S ; Chan, Ellen S ; Bosch, Ronald J ; Stocker, Vicki ; Maenza, Janine ; Markowitz, Martin ; Little, Susan ; Sax, Paul E ; Collier, Ann C ; Nabel, Gary ; Saindon, Suzanne ; Flynn, Theresa ; Kuritzkes, Daniel ; Barouch, Dan H

PLoS ONE, 2010, Vol.5(5), p.e10555 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0010555

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...