skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A New Auditory Multi-Class Brain-Computer Interface Paradigm: Spatial Hearing as an Informative Cue (A New Auditory BCI Paradigm)

Schreuder, Martijn ; Blankertz, Benjamin ; Tangermann, Michael; Yan, Jun (Editor)

PLoS ONE, 2010, Vol.5(4), p.e9813 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0009813

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...