skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

TranscriptomeBrowser: A Powerful and Flexible Toolbox to Explore Productively the Transcriptional Landscape of the Gene Expression Omnibus Database (GEO Datamining with TBrowser)

Lopez, Fabrice ; Textoris, Julien ; Bergon, Aurélie ; Didier, Gilles ; Remy, Elisabeth ; Granjeaud, Samuel ; Imbert, Jean ; Nguyen, Catherine ; Puthier, Denis; Silver, Pamela A. (Editor)

PLoS ONE, 2008, Vol.3(12), p.e4001 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0004001

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...