skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

iTools : A Framework for Classification, Categorization and Integration of Computational Biology Resources ( iTools)

Dinov, Ivo D ; Rubin, Daniel ; Lorensen, William ; Dugan, Jonathan ; Ma, Jeff ; Murphy, Shawn ; Kirschner, Beth ; Bug, William ; Sherman, Michael ; Floratos, Aris ; Kennedy, David ; Jagadish, H. V ; Schmidt, Jeanette ; Athey, Brian ; Califano, Andrea ; Musen, Mark ; Altman, Russ ; Kikinis, Ron ; Kohane, Isaac ; Delp, Scott ; Parker, D. Stott ; Toga, Arthur W; Bourque, Guillaume (Editor)

PLoS ONE, 2008, Vol.3(5), p.e2265 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0002265

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...