skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Antigen Load and Viral Sequence Diversification Determine the Functional Profile of HIV-1–Specific CD8 + T Cells (CD8 + T cell Functionality)

Streeck, Hendrik ; Brumme, Zabrina L ; Anastario, Michael ; Cohen, Kristin W ; Jolin, Jonathan S ; Meier, Angela ; Brumme, Chanson J ; Rosenberg, Eric S ; Alter, Galit ; Allen, Todd M ; Walker, Bruce D ; Altfeld, Marcus; Rowland-jones, Sarah (Academic Editor)

PLoS Medicine, 2008, Vol.5(5), p.e100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1549-1277 ; E-ISSN: 1549-1676 ; DOI: 10.1371/journal.pmed.0050100

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...