skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

WikiPathways: Pathway Editing for the People (Community Page)

Pico, Alexander R ; Kelder, Thomas ; van Iersel, Martijn P ; Hanspers, Kristina ; Conklin, Bruce R ; Evelo, Chris

PLoS Biology, 2008, Vol.6(7), p.e184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1544-9173 ; E-ISSN: 1545-7885 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.0060184

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...