skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

International Socialization in Europe : European Organizations, Political Conditionality and Democratic Change

Schimmelfennig, Frank, Professor; Engert, Stefan, Dr; Knobel, Heiko

E-ISBN: 9780230625129 E-ISBN: 0230625126 DOI: 10.1057/9780230625129 ISBN: 9780230005280

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...