skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Governing Cities in a Global Era : Urban Innovation, Competition, and Democratic Reform

Hambleton, Robin; Gross, Jill

E-ISBN: 9780230608795 E-ISBN: 0230608795 DOI: 10.1057/9780230608795 ISBN: 9780230602304 ISBN: 9781403975737

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...