skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

028 Elevated lipocalin2 expression in vivo protects hosts against bacterial infection

Wang, Q

Journal of Animal Science, 2017, Vol. 95(suppl4), pp.14-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8812 ; E-ISSN: 1525-3163 ; DOI: 10.2527/asasann.2017.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...