skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Self-Stereotyping: The Central Role of an Ingroup Threatening Identity

Latrofa, Marcella ; Vaes, Jeroen ; Cadinu, Mara

The Journal of Social Psychology, 2012, p.92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00224545 ; E-ISSN: 19401183 ; DOI: 10.1080/00224545.2011.565382

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...