skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Seaweed–microbial interactions: key functions of seaweed-associated bacteria

Singh, Ravindra Pal ; Reddy, C. R. K

FEMS Microbiology Ecology, 2014, Vol. 88(2), pp.213-230 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1574-6941 ; DOI: 10.1111/1574-6941.12297

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...