skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Relative time scales reveal multiple origins of parallel disjunct distributions of African caecilian amphibians

Loader, Simon P ; Pisani, Davide ; Cotton, James A ; Gower, David J ; Day, Julia J ; Wilkinson, Mark

Biology letters, 22 October 2007, Vol.3(5), pp.505-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-9561 ; PMID: 17609171 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...