skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Seeing Is Believing: On the Use of Image Databases for Visually Exploring Plant Organelle Dynamics

Mano, Shoji ; Miwa, Tomoki ; Nishikawa, Shuh - Ichi ; Mimura, Tetsuro ; Nishimura, Mikio

Plant and Cell Physiology, 2009, Vol. 50(12), pp.2000-2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0781 ; E-ISSN: 1471-9053 ; DOI: 10.1093/pcp/pcp128

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...