skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multi-Object Infrared Camera and Spectrograph (MOIRCS) for the Subaru Telescope* I. Imaging

Suzuki, Ryuji ; Tokoku, Chihiro ; Ichikawa, Takashi ; Uchimoto, Yuka Katsuno ; Konishi, Masahiro ; Yoshikawa, Tomohiro ; Tanaka, Ichi ; Yamada, Toru ; Omata, Koji ; Nishimura, Tetsuo

Publications of the Astronomical Society of Japan, 2008, Vol. 60(6), pp.1347-1362 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-6264 ; E-ISSN: 2053-051X ; DOI: 10.1093/pasj/60.6.1347

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...