skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Importance of riparian forest corridors for the ocelot in agricultural landscapes

Paolino, Roberta M ; Royle, Jeffrey A ; Versiani, Natalia F ; Rodrigues, Thiago F ; Pasqualotto, Nielson ; Krepschi, Victor G ; Chiarello, Adriano G

Journal of Mammalogy, 2018, Vol. 99(4), pp.874-884 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2372 ; E-ISSN: 1545-1542 ; DOI: 10.1093/jmammal/gyy075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...