skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Crossing cultures: health promotion for senior migrants in the Netherlands

Abma, Tineke A ; Heijsman, Anke

Health Promotion International, 2015, Vol. 30(3), pp.460-472 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-4824 ; E-ISSN: 1460-2245 ; DOI: 10.1093/heapro/dat061

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...