skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reduced Efficacy of Praziquantel Against Schistosoma mansoni Is Associated With Multiple Rounds of Mass Drug Administration

Crellen, Thomas ; Walker, Martin ; Lamberton, Poppy H. L ; Kabatereine, Narcis B ; Tukahebwa, Edridah M ; Cotton, James A ; Webster, Joanne P

Clinical Infectious Diseases, 2016, Vol. 63(9), pp.1151-1159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-4838 ; E-ISSN: 1537-6591 ; DOI: 10.1093/cid/ciw506

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...