skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Distinct Contributions of Dorsal and Ventral Streams to Imitation of Tool-Use and Communicative Gestures

Dressing, Andrea ; Nitschke, Kai ; Kümmerer, Dorothee ; Bormann, Tobias ; Beume, Lena ; Schmidt, Charlotte S M ; Ludwig, Vera M ; Mader, Irina ; Willmes, Klaus ; Rijntjes, Michel ; Kaller, Christoph P ; Weiller, Cornelius ; Martin, Markus

Cerebral Cortex, 2018, Vol. 28(2), pp.474-492 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3211 ; E-ISSN: 1460-2199 ; DOI: 10.1093/cercor/bhw383

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...