skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Immunogenicity of trivalent inactivated influenza vaccination received during pregnancy or postpartum

Sperling, Rhoda S ; Engel, Stephanie M ; Wallenstein, Sylvan ; Kraus, Thomas A ; Garrido, Jose ; Singh, Tricia ; Kellerman, Lisa ; Moran, Thomas M

Obstetrics and gynecology, March 2012, Vol.119(3), pp.631-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-233X ; PMID: 22353963 Version:1 ; DOI: 10.1097/AOG.0b013e318244ed20

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...