skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Overview of progress in patient safety

Pronovost, Peter J ; Holzmueller, Christine G ; Ennen, Christopher S ; Fox, Harold E

American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2011, Vol.204(1), pp.5-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9378 ; E-ISSN: 1097-6868 ; DOI: 10.1016/j.ajog.2010.11.001

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...