skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Celecoxib modulates hypertrophic signalling and prevents load-induced cardiac dysfunction

Jacobshagen, Claudius ; Grüber, Meike ; Teucher, Nils ; Schmidt, Albrecht G ; Unsöld, Bernhard W ; Toischer, Karl ; Nguyen Van, Phuc ; Maier, Lars S ; Kögler, Harald ; Hasenfuss, Gerd

European Journal of Heart Failure, 2008, Vol. 10(4), pp.334-342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-9842 ; E-ISSN: 1879-0844 ; DOI: 10.1016/j.ejheart.2008.02.013

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...