skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rigid, Complete Annuloplasty Rings Increase Anterior Mitral Leaflet Strains in the Normal Beating Ovine Heart

Bothe, Escobar, Wolfgang ; Kuhl, K., Ellen ; Kvitting, C., John-Peder ; Rausch, B., Manuel ; Göktepe, Craig, Serdar ; Swanson, Craig, Julia ; Farahmandnia, Craig, Saideh ; Ingels, Craig, Neil ; Miller, Craig, D.

Circulation, 2011, Vol.124(11_suppl_1 Suppl 1), pp.S81-S96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322 ; DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.110.011163

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...