skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Right Ventricular Function and Metabolism

Christakis, T., George ; Weisel, D., Richard ; Mickle, A.G., Donald ; Ivanov, C., Joan ; Tumiati, E., Laura ; Zuech, Mindy, Peter ; Madonik, Mindy, M. ; Liu, Mindy, Peter

Circulation, 1990, Vol.82(5 Suppl IV), pp.IV-332–IV-340 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...