skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Draw-Over Anesthetic System for Peace or War

Joyce, H., Thomas ; Vacanti, J., Charles ; Van Houten, J., Robert ; Mitchell, D., George

Anesthesia & Analgesia, 1969, Vol.48(1), pp.121-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...