skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

THEORY OF THE STEADY LAMINAR BUOYANT FLOW ABOVE A LINE HEAT SOURCE IN A FLUID OF LARGE PRANDTL NUMBER AND TEMPERATURE-DEPENDENT VISCOSITY

Spalding, D.B ; Cruddace, R.G; Imperial Coll. of Science and Tech., London (Corporate Author)

Intern. J. Heat and Mass Transfer, 01 August 1961, Vol.: 3 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/0017-9310(61)90005-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...