skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Neutron spectroscopy in the energy range 10–500 keV using the ⁶Li sandwich detector

Rickard, I. C; Imperial Coll. of Science and Tech., London (Corporate Author)

Nuclear Instruments and Methods, 01 November 1973, Vol.113(2)

ISSN: 0029-554X ; DOI: 10.1016/0029-554X(73)90827-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...